Verlengen van accreditatie, visitatie en verkrijgen van herregistratie

De accreditatie van Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS wordt verstrekt voor de tijdsduur van vijf jaar. Vanaf heden zullen diegenen waarbij de accreditatie binnen 6 maanden verloopt als service een reminder ontvangen.
De geaccrediteerde NVTS collega zal voor herregistratie een nota van € 450,- ontvangen voor de nieuwe accreditatie periode van vijf jaar.
De datum van accreditatie en verlenging is voor iedereen in zijn eigen profiel zichtbaar.

Het individuele lid dient zelf bij het NVTS-secretariaat aan te geven dat hij/zij geherregistreerd en dus ook gevisiteerd wil worden. Indien het individuele lid dit niet doet, zal het bestuur en de commissie van de NVTS ervan uitgaan dat dit lid zijn/haar registratie laat vervallen.
De factuur die ze ontvangen voor herregistratie dient vooraf betaald te zijn . Hierna wordt de toegang tot het ADAS systeem verleend.

Na het verzoek voor verlenging van accreditatie moeten de volgende gegevens opgestuurd worden (alles via ADAS systeem):
1. Bewijsstuk BIG-registratie / registratienummer
2. Bewijsstukken bezoek aan door het Collegium erkende nationaal of internationaal cursussen en/of congressen aangaande de tandheelkundige slaapgeneeskunde.(zie 1 *)
3. Bewijs van 50 behandelde patiënten volgens format (Excel) en vijf uitgewerkte casussen volgens format met vermelding startdatum behandeling, leeftijd en geslacht patiënt, AHI voor en na behandeling (bij OSAS patiënten, type MRA).(zie 2*)

ad1* In totaal tenminste vier dagdelen aan cursussen en bij- en nascholing hebben genoten in de afgelopen 5 jaar.
ad 2* Aanleveren volgens NVTS-spreadsheet patiëntencasus.

Na het aanleveren van deze gewenste stukken zal de visitatiecommissie contact opnemen om een datum te plannen voor visitatie. Een visitatieteam bestaande uit twee personen bezoekt hem/haar op zijn/haar werkadres. Na voldaan te hebben aan de reglementen en na goedkeuring van het visitatieverslag zal de registratie tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS met vijf jaren verlengd worden.