Visitatietraject van start in 2020

Na veel voorbereidend werk door bestuur, accreditatiecommissie en consilium, zal per 2020 afgestapt worden van de huidige manier van herregistratie tot tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS. Per 1 januari 2020 zal namelijk overgegaan worden op een systeem van visiteren. Dit in navolging van de besluiten van de afgelopen ledenvergaderingen.

De kandidaat zal na aanleveren van de gewenste informatie (vijf uitgewerkte casussen volgens format, tenminste vijftig behandelde casussen volgens format (Excel) en bewijzen van bij- en nascholing) door een visitatieteam bestaande uit twee personen worden bezocht op zijn/haar werkadres. Waarna bij voldoen aan de reglementen en na goedkeuring van het visitatieverslag de registratie tot tandheelkundig slaapgeneeskundige met vijf jaren verlengd zal worden.

De eerste vijf jaren, dus tot en met januari 2024, zal er in de communicatiemiddelen van de NVTS aandacht geschonken worden aan het feit dat er dat komende jaar een aantal leden in aanmerking zou kunnen komen voor herregistratie. Dit bericht is ook als zodanig te interpreteren. Het individuele lid dient zelf bij het NVTS-secretariaat aan te geven dat hij/zij geherregistreerd en gevisiteerd wil worden. Indien het individuele lid dit niet doet, zal het bestuur en de commissie van de NVTS ervan uitgaan dat dit lid zijn/haar registratie laat vervallen.
Of de maatregel in 2020 reeds voor u geldt is te achterhalen door de datum van verlenging accreditatie te raadplegen in uw eigen profiel op de website.

Vooralsnog blijft de eerste registratie via een examen zoals die nu is: vijf uitgewerkte casussen volgens format en dertig behandelde casussen volgens format. Zie ook de website. Mogelijk dat dit in de toekomst verandert, maar daar zal dan eerst in de NVTS-ledenvergadering over bericht en gestemd worden.

Tevens wil ik uw aandacht vragen voor een nieuwe en uniforme manier van registratie van de behandelde patiƫnten in een nieuw Excel bestand, wat te downloaden is op het ledengedeelte van de NVTS-site. Ik verwijs u hierbij naar de presentatie die ik heb gegeven op de ledenvergadering afgelopen april. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat de behandelde patiƫnten in deze Excel sheet worden bijgehouden. Het voordeel is dat per type behandeling en gebruikte apparatuur de aantallen worden bijgehouden. Dit geeft u zelf meer inzicht, maar maakt het werk van de accreditatiecommissie ook overzichtelijker.
Klik na inloggen hier voor het template dat u hiervoor dient te gebruiken.( Let op dat u macro’s moet inschakelen op uw computer!)

Nieuwe content zal op de site toegevoegd worden, zodat alle informatie na 1 januari 2020 op de site te lezen is.

Namens NVTS-bestuur en consilium,
D.P. Dietvorst